Ε.Κ.Φ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

 

 

Αρχιτεκτονική μελέτη μετασκευής αιθουσών Ενιαίου Λυκείου για τη δημιουργία εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογίας

Τεχνική περιγραφή οριστικής μελέτης Η/Μ εργασιών μετασκευής αιθουσών Γενικού Λυκείου για την δημιουργία εργαστηρίων

Εργονομική διευθέτηση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Κατάλογος κωδικών οργάνων - συσκευών σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

Πρωτόκολλο δανεισμού οργάνων για χρήση και επιστροφή

Βιβλίο συμβάντων (υπόδειγμα) σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

Εταιρίες εμπορίας εργαστηριακού εξοπλισμού / χημικών αντιδραστηρίων

Αδειοδοτημένες εταιρίες στη συλλογή και τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

Σύνοψη οδηγιών ασφαλείας για το σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Αντιμετώπιση ατυχημάτων έκχυσης υδραργύρου

Πρώτες Βοήθειες